0971 72 18 18    Hồng Bàng -Hải Phòng

Người phụ trách tiếng anh là gì

Người phụ trách tiếng anh là gì

Người phụ trách: curator

Ví dụ (example)

1) Một người phụ trách nói với tôi, “Amit, sẽ thế nào nếu anh có thể tạo ra bảng biểu của người phụ trách ảo nơi toàn bộ sáu triệu vật này được trưng bày cho ta có thể thấy được những mối liên kết giữa chúng?”

One of the curators told me, “Amit, what would it be like if you could create a virtual curator’s table where all these six million objects are displayed in a way for us to look at the connections between them?”

2) Tôi cần ba người phụ trách trần nhà, ba người làm sàn, những người khác dọn dẹp, được chưa?

I need three guys on the ceiling, three people on the floor, everybody else is clean-up, okay?

3) Và một lời kêu gọi nữa gửi tới những chuyên viên lưu trữ, sử gia, người phụ trách bảo tàng tuyệt vời, những người đang ngồi tại bảo tàng, bảo tồn nền văn hóa này.

And just a quick call-out to all the amazing archivists, historians, curators, who are sitting in museums, preserving all this culture.

4) Của mọi người phụ trách bảo tàng trước đây những người đã xem mẫu vật tuyệt vời này đưa tay vào hũ lấy nó ra và nghĩ

Every old curator who’d been in that museum had seen this wonderful specimen, put their hand in the jar, pulled it out and thought,

5) Rồi người phụ trách báp têm từ từ nhận chìm đầu người mới tin đạo xuống dưới mặt nước về phía trước.

The baptizer then slowly pushed the head of the new believer forward and under the water.

6) Kim Il Sung đã không nhất thiết phải là lãnh đạo của phong trào đó người Liên Xô đã không thực sự muốn bất kỳ của những người phụ trách bất kỳ loại của cộng sản Natonalist các nhà lãnh đạo những người phong trào, họ loại thòi họ và cài đặt Kim Il Sung có lẽ vì ông đã được nhiều liên kết với họ, nhưng ông là Đảng Cộng sản

Kim Il Sung wasn’t necessarily the leader of that movement the Soviets didn’t actually want any of those people in charge any of the kind of the Natonalist Communist the leaders of those movement, they kind of marginalized them and installed Kim Il Sung probably because he was more aligned with them, but he was Communist

7) Khi biết anh từng là thủy thủ, người phụ trách công việc rao giảng ở nước đó reo lên: “Anh chính là người chúng tôi cần!”

When Ferdinand told the brother who organized the work in that country that he had been a sailor, the brother exclaimed: “You are just the man we need!”

8) 39 Tôi tớ Titus Billings của ta, là người phụ trách nông trại, hãy bán đất đi, để hắn có thể sẵn sàng vào mùa xuân tới để lên đường đi lên đất Si Ôn cùng với những người đang cư ngụ trên ấy, ngoại trừ những người mà ta muốn giữ lại cho mục đích riêng của ta, những người đó không được đi cho đến khi nào ta truyền lệnh.

39 Let my servant Titus Billings, who has the care thereof, dispose of the land, that he may be prepared in the coming spring to take his journey up unto the land of Zion, with those that dwell upon the face thereof, excepting those whom I shall reserve unto myself, that shall anot go until I shall command them.

Khái niệm Phụ tráchphụ trách

  1. Đảm nhận trách nhiệm nào đó.Phụ trách đào tạo.Phụ trách sản xuất.
  2. Phụ trách công tác thiếu niên nhi đồng.Họp các cán bộ đoàn và phụ trách.Báo cáo với anh phụ trách.

Người phụ trách quản trị công ty đại chúng được quy định tại Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng có hiệu lực từ ngày 01/08/2017 như sau:

1. Hội đồng quản trị của công ty niêm yết phải bổ nhiệm ít nhất 01 người làm các nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị công ty. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 152 Luật doanh nghiệp.

2. Người phụ trách quản trị công ty phải là người có hiểu biết về pháp luật, không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.

3. Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau:

a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;

b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;

c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;

d) Tham dự các cuộc họp;

đ) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp;

e) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;

g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;

h) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

i) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Xem thêm: Giàn giáo Tuyp là gì? Tiêu chuẩn kỹ thuật của giàn giáo Tuyp

Người phụ trách tiếng anh là gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên